Testy psychologiczne

Centrum Psychologii Pracy „PSYCHO-CENTR” dysponuje psychotestami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie. Wybrane kwestionariusze psychologiczne umożliwiają zdiagnozowanie osoby badanej pod względem poziomu jej inteligencji (inteligencji ogólnej oraz inteligencji emocjonalnej), typu osobowości, temperamentu, sposobu radzenia sobie ze stresem, poziomu kompetencji interpersonalnych i społecznych, metod rozwiązywania konfliktów i sporów, radzenia sobie z lękiem przed wysokościami, badania wysokościowe itp.

Poddanie się psychotestom zaopiniowanym przez psychologa, pomoże Państwu zwiększyć pewność siebie, poznać swoje mocne i słabe strony oraz dokonać wyboru właściwej drogi zawodowej. Posiadamy liczne psychotesty badające zdolności i predyspozycje zawodowe osoby badanej na określone stanowisko pracy.

Rzetelna analiza i rozmowa z psychologiem uświadomi Państwu jaki jest związek między cechami osobowościowymi, wykonywaną pracą zawodową a zadowoleniem z jej efektów. Wyniki badania testami psychologicznymi omawiane są przez psychologa, który na życzenie klienta może wystawić opinię pisemną. Przede wszystkim jednak, jest to szansa na doskonałe uzupełnienie wiedzy o samym sobie, zarówno w sytuacji zawodowej jak i w sferze osobistej.

Testy Psychologiczne dostępne w pracowni „PSYCHO-CENTR”:

Wzrokowo- motoryczny test GESTLAT
test służy do badania orientacji przestrzennej powszechnie stosowany w badaniach klinicznych przy diagnozowaniu różnych rodzajów organicznych schorzeń mózgu, upośledzenia umysłowego, psychoz alkoholowych, demencji starczej.

 

CISS – Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych
badany określa na 5-cio stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ – angażowanie się w czynności zastępcze i PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

 

FCZ-KT Formalna charakterystyka zachowania- kwestionariusz temperamentu
pozycje tworzą 6 skal, dotyczących: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności.

 

EPQ-R – Kwestionariusz osobowości Eysencka
test ten służy do badania podstawowych wymiarów osobowości, pozwala na diagnozę osoby badanej na skalach neurotyzmu, ekstrawersji, psychotyczności i kłamstwa

 

Skala I-E w pracy skala przeznaczona jest do badania poczucia kontroli; wzorowana na Skali I-E Rottera, umożliwia ona zdiagnozowanie badanego w dwóch wymiarach: filozofii życiowej (zgeneralizowane poczucie kontroli) i sytuacji pracy (poczucie kontroli w kwestiach związanych ze środowiskiem pracy)

 

INTE – Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej
służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

 

IPP – Inwentarz oceny płci psychologicznej
IPP jest narzędziem służącym do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.

 

KKS – Kwestionariusz kompetncji społecznych
służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych.

 

NEO-FFI – Inwentarz osobowosci
służy do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki, badanego diagnozuje się na 5 skalach: neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności

 

PTS – Kwestionariusz temperamentu
test służy do diagnozy temperamentu opisywanego zgodnie z koncepcją Pawłowa, będący nową wersją narzędzia znanego jako Kwestionariusz Temperamentu (KT) Strelaua, tworzą go 3 skale: siła procesów pobudzenia (SPP), siła procesu hamowania (SPH) oraz wypadkowa tych dwóch skal ruchliwość procesów nerwowych (RPN)

 

STAI – Inwentarz cechy i stanu lęku
jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

 

Test matryc Ravena w wersji standard
służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna, bada zdolność logicznego myślenia i korzystania z wcześniej odkrytych wzorów

 

TUS – Test uwagi i spostrzegawczości
Test służy do badania uwagi, podzielności uwagi, umiejętności skupienia się na poszczególnych symbolach

 

WCST – Test sortowania kart z
służy do pomiaru funkcji wykonawczych rozumianych jako funkcje nadzorcze, kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka.

 

CECS – Skala kontroli emocji
służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych.

 

EAS – Kwestionariusz temperamentu
służy do diagnozy temperamentu rozumianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości, i diagnozuje 5 czynników: Emocjonalność, Strach, Złość, Aktywność i Towarzyskość.

 

C – K – Test Zdań Niedokończonych
jest narzędziem do badania postaw kierowców samochodowych. Jego założeniem jest projekcyjny charakter zakończeń, wyzwalanych przez niski stopień ustrukturalizowania początku zdania. Zakończenie zdania pierwszą myślą skojarzoną z początkiem zdania odzwierciedla rzeczywisty (często nieświadomy) stosunek emocjonalny badanego do prezentowanych zjawisk (przedmiotów, osób) i informuje o jego ewentualnych reakcjach w określonych sytuacjach ruchu drogowego.

 

Skala Oceny Sytuacji Drogowych
jest narzędziem do oceny stopnia ryzykownych zachowań w czasie kierowania samochodem. Określone zachowania i reakcje podczas prowadzenia samochodu w niewielkim tylko stopniu są wynikiem intelektualnej, racjonalnej oceny sytuacji, zdawania sobie sprawy z podejmowanego ryzyka i jego konsekwencji. Są one raczej odruchowymi, nawykowymi reakcjami, charakterystycznymi dla stylu jazdy danego kierowcy, który kształtuje się na bazie określonych cech temperamentalnych i osobowościowych.

 

Opis kwestionariuszy na podstawie materiałów dostępnych w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego